Test alert message!

De Levensboom In BewegingDe Levensboom Weldadige Rust
Deze compositie geeft een sfeer van een warme wollige deken, waarin je je veilig en omhuld kan weten.

Ingredienten
Origanum majorana, Commiphora myrrha, Piper nigrum, Pimenta racemosa, Zingiber officinale

Gebruik
Op een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Druppel 1-2 druppels aan de binnen- of de buitenkant van een afdekverband bij onaangename geuren van wonden.

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogletsel. 
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstelingsroute vermelden indien afdoene bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstelingsroute vermelden indien afdoene bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Verwijderd houden van open vuur/vonken. Niet roken.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
GEEN braken opwekken.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder