Test alert message!

HG schoorsteenveegpoeder verwijdert op zeer gemakkelijke wijze roet en teer in de schoorsteen. Hiermee wordt een schoorsteenbrand voorkomen, bevordert het de schoorsteentrek en houdt het tevens de vuurplaats schoner.

- Reinigt het schoorsteenkanaal, open haard en allesbrander
- Voorkomt schoorsteenbrand
- Bevordert de schoorsteentrek

Samenstelling
Bevat: ammonium chloride EINECS: 235-186-4.

Gebruik
Volg onderstaande stappen om roetaanslag en teer gemakkelijk en snel uit schoorstenen te verwijderen met HG schoorsteenveegpoeder:

Zorg dat het vuur in de openhaard of allesbrander stevig brandt. 
Gebruik de binnenkant van de dop als maatbeker. Vul deze met schoorsteenveegpoeder tot maatring 40 ml. Dit staat gelijk aan ongeveer 2 eetlepels. 
Werp of strooi vervolgens de HG schoorsteenveegpoeder in het vuur. 
Het product doet daarna de rest.
Roet aangroei in het schoorsteenkanaal wordt voorkomen indien na viermaal branden van de haard de behandeling wordt herhaald.

Waarschuwing
GEVAAR H302 Schadelijk bij inslikken
H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. PIOI- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P280- Draag oogbescherming. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder