Test alert message!

HG vlekweg 2 verwijdert vlekken uit textiel van: viltstift, vet, olie, schoensmeer, maar ook spijsolie, frituurvet, smeer, stickers en tippex.

Samenstelling
bevat o.a. alifatische koolwaterstoffen > 30%,
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%

Bevat: Alcohols,C9-11, ethoxylated CAS:
68439-46-3.

Gebruik
Vooraf een klein onopvallend deel van de stof op kleurechtheid testen. Zoveel mogelijk resten vooraf verwijderen. Vlek in een schaaltje met het
product 10-15 min. laten weken. Niet laten indrogen. Vervolgens stof op stof wrijven en met warm water goed uitspoelen. Evt. de behandeling herhalen en langere tijd laten inwerken, maar de vloeistof niet laten indrogen.
Kleinere vlekken op een absorberende witte ondergrond, bijv. een witte tissue, leggen en met een in het product gedrenkte doek opdeppen. Vervolgens met warm water goed uitspoelen

Waarschuwing

Gevaar H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebrarsten huid veroorzaken.
P101- Bij het inwinnen van mmeditsch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P233- In goed gesloten verpakking bewaren.
P261- Inademing van damp vermmijden.
p280- Draag oogbescherming.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: propaan-2-ol EINECS : 200-661-7 n-butyl acetate EINECS : 204-658-1 Alcohols, C9-11 ethoxylated EINECS : 500-446-0.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder