Test alert message!

HG water, olie, vet & vuil dicht voor leer is voor de bescherming en het onderhoud van alle maar voornamelijk open leersoorten, zoals suède, nubuck en aniline. Het product beschermt onzichtbaar en onvoelbaar tegen het indringen van onder andere water, spijsolie, koffie, thee en wijn. Door de krachtige werking kunnen koffie, thee, olie, vet en wijnvlekken simpel met een goed absorberende tissue weg gedept worden.

Samenstelling
Bevat koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% n-hexaan EINECS 921-024-6, n-Butylacetaat EINECS204-658-1, Isopropylacetaat EINECS203 561-1

Gebruik
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
Voor gebruik de ondergrond op een onopvallende plaats op kleurechtheid testen.
Als de kleur afgeeft, niet behandelen.
Zorg dat het te behandelen leer schoon en droog is. 
Houd de spuitbus zoveel mogelijk rechtop en spuit HG water, olie, vet & vuil dicht voor leer op ongeveer 20 cm afstand in gelijkmatige banen op het leer. 
Na ongeveer een uur drogen is het behandelde leer weer klaar voor gebruik en zeer effectief beschermd.

Waarschuwingen
• Zeer licht ontvlambare aerosol.
• Houder onder druk; kan open barsten bij verhitting.
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Veroorzaakt huidirritatie.
• Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Zeer giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
• Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
• Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
• Inademing van damp vermijden.
• Inademing van spuitnevel vermijden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/Aarts/… raadplegen.
• Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder