Test alert message!

Met HG "water, olie, vet & vuil dicht voor textiel" beschermt u uw waardevolle textiel doeltreffend en eenvoudig. Naast de krachtige waterafstotende werking van dit product voorkomt HG "water, olie, vet en vuil dicht voor textiel" ook smerige olie-, jus-, wijnvlekken e.d. Ongelukjes met deze vloeistoffen kunnen, na behandeling, simpelweg met een goed absorberende tissue weggedept worden. HG  "water, olie, vet & vuil dicht voor textiel" heeft ontelbare toepassingsmogelijkheden. Zo worden onder andere regen- en sportkleding, (linnen) schoenen, stropdassen, tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelen, gordijnen e.d. goed beschermd tegen vlekken en gelijktijdig waterafstotend gemaakt.

Samenstelling
Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten EINECS:918-167-1; cyclohexaan EINECS 203- 806-2 ; propaan-2-ol EINECS 200-661-7.

Gebruik
Inademing van spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voor gebruik de ondergrond op een onopvallende plaats op kleurechtheid testen. Als de kleur afgeeft, niet behandelen. Het te behandelen materiaal dient schoon en droog te zijn. Houd de spuitbus rechtop en spuit op circa 20 cm afstand, in ruime mate, HG "water, olie, vet & vuil dicht voor textiel" in gelijkmatige banen op het te behandelen oppervlak. Extreme overdosering (doordrenking) dient voorkomen te worden. Na ongeveer een uur drogen is het behandelde materiaal weer klaar voor gebruik en perfect beschermd. Om het textiel blijvend te beschermen, de behandeling af en toe herhalen. De inhoud van de bus is voldoende voor ca. 3,5 m2 textiel.

Waarschuwingen
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H229- Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315- Veroorzaakt huidirritatie. 
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P261- Inademing van spuitnevel vermijden. 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. 
P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P501- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving. 
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder