Test alert message!
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Loratadine Sanias 10 mg, tabletten
loratadine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Loratadine Sanias 10 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS LORATADINE SANIAS 10 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?
Loratadine Sanias 10 mg behoort tot de geneesmiddelengroep van de antihistaminica.
Loratadine Sanias 10 mg wordt gebruikt om de volgende klachten te verlichten:
 Allergische symptomen zoals loopneus en verstopte neus, niezen, waterige ogen (bijv. bij
hooikoorts).
 Een huidaandoening met bleke of rode onregelmatige bultjes (galbulten) en hevige jeuk
(netelroos).
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch (overgevoelig) voor loratadine of voor een van de andere stoffen in dit
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 De patiënt is een kind jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
 Wanneer u leverproblemen heeft.
 Als de patiënt een kind is met een nieraandoening.
 Als u een allergie-test op de huid moet ondergaan: u zal dan tenminste 48 uur van te voren
moeten stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Loratadine Sanias 10 mg, tabletten RVG 28076
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 2 van 5
2
De bijwerkingen van dit middel kunnen toenemen wanneer het tegelijk wordt toegediend met
medicijnen die de werkzaamheid beïnvloeden van sommige enzymen die verantwoordelijk zijn voor
de metabolisatie van medicijnen in de lever. Desondanks werden er in medische studies geen toename
van bijwerkingen van loratadine waargenomen bij producten die de werking van deze enzymen
veranderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Loratadine Sanias 10 mg
wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Loratadine Sanias 10 mg veroorzaakt bij de meeste mensen geen slaperigheid. Echter, u dient hiermee
rekening te houden als u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen, totdat u zeker weet dat
u hier geen last van heeft.
Loratadine Sanias 10 mg bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Slik de tabletten in zijn geheel door met
water, met of zonder voedsel.
Aanbevolen dosering
 Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen ouder dan 12 jaar: eenmaal per dag 1 tablet.
 Kinderen van 2 tot 12 jaar:
- met een lichaamsgewicht boven de 30 kg: eenmaal per dag 1 tablet.
- met een lichaamsgewicht onder de 30 kg: niet aanbevolen.
 Kinderen jonger dan 2 jaar: niet aanbevolen.
 Patiënten met ernstige leverproblemen:
- volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht boven de 30 kg: om de dag 1 tablet
(ofwel per twee dagen 1 tablet).
- kinderen met een lichaamsgewicht onder de 30 kg: een beter geschikte doseringsvorm bijv.
orale oplossing dient te worden genomen.
Duur van de behandeling
Loratadine Sanias 10 mg zou verschijnselen (symptomen) moeten verminderen, maar zoals elk
geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel minder goed werken. Indien na 3 dagen gebruik van
Loratadine Sanias 10 mg uw verschijnselen niet verbeteren, neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u (of iemand anders) veel tabletten tegelijkertijd heeft gebruikt of u denkt dat een kind er
een heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp
afdeling van het ziekenhuis of uw arts. Neem de verpakking van dit middel en enkele resterende
tabletten mee om aan de arts te laten zien. Symptomen bij een overdosering zijn slaperigheid,
versnelde hartslag en/of hoofdpijn.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te
Loratadine Sanias 10 mg, tabletten RVG 28076
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 3 van 5
3
nemen neem deze dan in zodra u het zich herinnert en neem de volgende dosering op het gebruikelijke
tijdstip.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Stop met het gebruik van Loratadine Sanias 10 mg en neem direct contact op met uw arts als u
last krijgt van:
 Een allergische reactie: opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel, vernauwing van de
luchtwegen dit veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden, shock, instorten, uitslag, jeuk.
Neem contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt of als er andere
bijwerkingen optreden die niet in de lijst staan:
De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, zijn:
 Sufheid
 Hoofdpijn
 Toegenomen eetlust
 Problemen met slapen
De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij kinderen van 2 tot 12 jaar, zijn:
 Hoofdpijn
 Zenuwachtigheid
 Vermoeidheid
De volgende zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn
ook gezien sinds loratadine op de markt is:
 Duizeligheid
 Stuiptrekkingen
 Snelle of onregelmatige hartslag
 Misselijkheid
 Droge mond
 Maagklachten
 Leverproblemen
 Haaruitval
 Vermoeidheid
Aantal meldingen van volgende bijwerking is onbekend:
 Gewichtstoename
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt
u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Loratadine Sanias 10 mg, tabletten RVG 28076
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 4 van 5
4
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25˚C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
 De werkzame stof (het ingrediënt dat er voor zorgt dat de tablet werkt) in dit middel is loratadine.
Elke tablet bevat 10 mg loratadine.
 De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Loratadine Sanias 10 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Loratadine Sanias 10 mg is een witte of bijna witte, ronde, platte tablet met een diameter van 8 mm,
met aan een zijde de letter ‘L’ en aan de andere zijde een breukstreep.
Verpakkingsgrootten: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning
Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Fabrikant
Actavis UK Limited
Whiddon Valley EX32 8NS Barnstaple
Verenigd Koninkrijk
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur
IJsland
Generis Farmacêutica, S.A.
Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora
Portugal
In het register ingeschreven onder:
RVG 28076: Loratadine Sanias 10 mg, tabletten.
Loratadine Sanias 10 mg, tabletten RVG 28076
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 5 van 5
5
Voor inlichtingen en informatie
Aurobindo Benelux, 035-542 9933
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2019
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College van
Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder