Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Handelsnaam : Aceton.
Toepassing : Vlekkenmiddel.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Ingrediënten (INCI) : Acetone.


Eerste hulp maatregelen:
Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
-Contact met de huid : Onmiddellijk spoelen met veel water.
-Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.
Oplosbaarheid in water : Volledig.
pH-waarde : Niet van toepassing.
Vlampunt [°C] : <-20

Wettelijk verplichte informatie:
EG etikettering
R-Zinnen :
R11 - Licht ontvlambaar.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S-Zinnen :
S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.
 

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder