Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Handelsnaam : Alcohol 70% KET.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Ingrediënten (INCI) : ALCOHOL, AQUA, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Eerste hulp maatregelen:
Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatieontwikkelt.
-Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
-Contact met de huid : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
-Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten

Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.
Oplosbaarheid in water : Volledig.
pH-waarde : Niet van toepassing.
Vlampunt [°C] : 20

Wettelijk verplichte informatie:EG etikettering
R-Zinnen :
R11 - Licht ontvlambaar.
S-Zinnen : S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.

Informatie over allergene : LINALOOL, LIMONENE. 
Bestanddelen van parfums.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder