BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème
Crème
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit homeopathische geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig,
dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Traumeel S Spier- en gewrichtscrème gebruikt?
2. Wanneer mag u Traumeel S Spier- en gewrichtscrème niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Traumeel S Spier- en gewrichtscrème?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Traumeel S Spier- en gewrichtscrème?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TRAUMEEL S SPIER- EN GEWRICHTSCRÈME GEBRUIKT?
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke
therapeutische indicatie. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.
2. WANNEER MAG U TRAUMEEL S SPIER- EN GEWRICHTSCRÈME NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Traumeel S Spier- en gewrichtscrème niet gebruiken?
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van
de actieve bestanddelen, hulpstoffen of voor composieten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel S Spier- en gewrichtscrème?
De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bevat cetostearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties
veroorzaken (bijv. contactdermatitis).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Traumeel S Spier- en gewrichtscrème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar
u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank
gebruikt worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens
de zwangerschap of borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen
om machines te bedienen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bevat cetostearylalcohol.
Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U TRAUMEEL S SPIER- EN GEWRICHTSCRÈME?
De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
Tenzij anders voorgeschreven, de crème ’s morgens en ’s avonds, indien nodig vaker (maximaal 6
maal daags) op de huid aanbrengen, eventueel onder zalfverband.
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of
wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème gebruikt?
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de
dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème
heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer Traumeel S Spier- en
gewrichtscrème heeft gebruikt dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te
verwachten.
Bent u vergeten Traumeel S Spier- en gewrichtscrème te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.
In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TRAUMEEL S SPIER- EN GEWRICHTSCRÈME?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet bewaren boven 30°C.
Gebruik Traumeel S Spier- en gewrichtscrème niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is
te vinden op de tube en op de doos achter EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de
volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Indien bewaard zoals aanbevolen, is een aangebroken verpakking nog 12 maanden houdbaar.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen
van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het
gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd.
Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens
dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen
bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische
therapie.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder